Om os / Mål / Forældremål

Forældremål

Trygge forældre

Det er et selvstændigt mål, at forældrene er trygge ved, at deres børn er elever på Christiansø Skole. Det forudsætter blandt andet, at forældrene oplever at være godt informeret om, hvad der sker på skolen og hvorfor, og at der er en god, tæt og ligeværdig dialog samt et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældrene og skolens lærere og leder.

Også på det område gennemfører vi en gang årligt en lille spørgeundersøgelse, hvor forældrene bliver bedt om at forholde sig til, hvorvidt vi efter deres opfattelse lever op til målene – hvis ja: Hvad gør vi især godt? Og hvis nej: Hvad bør vi lave om? Med udgangspunkt i undersøgelsen fremlægger lærere og skoleleder på et forældremøde resultatet af undersøgelsen suppleret med et bud på, hvilke konsekvenser vi har tænkt sig at drage.

Skole/hjem-samarbejde

Ud over den løbende information fra skole til forældre, som primært foregår via skolens hjemmeside samt via telefon, sms og mail, holdes der minimum tre forældremøder om året (typisk i september, januar og april), hvor aktuelle temaer sættes til drøftelse. Derudover holdes to ordinære skole/hjem-samtaler af 20 minutters varighed, typisk i november og i maj.

Som udgangspunkt er eleven med til samtalerne. Dog kan forældrene til de mindste elever bede om, at den ene af samtalerne gennemføres uden eleven.

Forud for skole/hjem-samtalen i november udleveres et forberedelsesskema til forældrene, så de sammen med deres barn kan snakke om trivsel, interesser, udbytte m.m., herunder ønsker til ændringer. Skemaet vil også indeholde spørgsmål til barnet/børnene om blandt andet ”3 ting, jeg har lært” og ”noget, jeg kunne tænke mig skulle være anderledes i skolen”. Ideen er dels at bevidstgøre børnene om deres egen læring, dels at gøre dem medansvarlige for at formulere konkrete forslag til ændring af uhensigtsmæssigheder i dagligdagen.

Forud for skole/hjem-samtalen i maj udarbejder lærerne en individuel elevplan med fokus på 1: status (hvad kan barnet?), 2: potentialer (hvad kan han eller hun lære?) og 3: handling (hvad har vi tænkt os at gøre?). Før planerne udleveres til forældrene, har vi samtaler med hver enkelt elev. Disse samtaler kan i nogle tilfælde føre til justeringer. Forældrene får herefter planen i så god tid, at der bliver tid til at snakke med børnene om den derhjemme inden skole/hjem-samtalen. Ud over de to ordinære skole/hjem-samtaler kan der aftales flere, hvis enten forældre eller lærere finder grund til det. Et ønske fra forældre om en samtale efterkommes altid.

Nye forældre inviteres desuden til et kort start-introduktionsmøde, hvor forældrene informeres om krav og forventninger samt får praktisk information. Derudover inviterer skolen nye forældre til endnu et møde efter et stykke tid, så forældrene orienteres om, hvordan det går deres barn i startfasen.

Vi gør også en særlig indsats overfor nye elever. Forud for en ny elevs ankomst udpeges en eller flere hjælpeelever, der får til opgave at introducere den nye til livet på Christiansø, og som den første måneds tid sikrer, at den nye inviteres med i børnenes fælleskab og lege.

Derudover er forældre altid velkomne på skolen, herunder til at overvære og eventuelt bidrage til under-visningen. Sker det, vil vi gerne orienteres på forhånd, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter, at vi har besøg.

Skolebestyrelse, elevråd og forældreråd

Til støtte for bestræbelserne på at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og skole er der ved Christiansø Skole etableret to fora, dels en lovbestemt skolebestyrelse, dels et forældreråd.

Skolebestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver familie med børn i skolen samt to lærer-repræsentanter. Skolebestyrelsen konstituerer sig hvert andet år med valg af formand på det første møde i august. Skolebestyrelsen mødes 10 gange årligt. Skolens leder er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager som ordstyrer og referent.

Der er elevråd på Christiansø Skole. Rådet består af samtlige skolens elever og konstituerer sig med valg af formand, næstformand og sekretær ved hvert skoleårs start. Elevrådet holder møde efter behov - typisk i klassens tid. Elevrådets formål, er at ”arbejde for at give eleverne indflydelse på dagligdagen på skolen og at bidrage til en god stemning og et godt samarbejde mellem elever, lærere og forældre.” Elevrådets formand deltager i skolebestyrelsens møder og kan - efter samråd med skolens leder og skolebestyrelsens formand - få punkter sat på skolebestyrelsens dagsorden.

Forældrerådet har som opgave at etablere aktiviteter, der understøtter børnenes trivsel – gerne i samar-bejde med skolen – og har særligt fokus på at fastholde gode traditioner. Rådet har ikke nogen formel kompetence men kan uddelegere konkrete opgaver til andre end rådets medlemmer. Antallet af medlemmer i forældrerådet ligger ikke fast, idet det helt afhænger af interessen for at være med. Valg foregår på forældremødet om efteråret.

Relationen til skolebestyrelsen er, at ”Nyt fra forældrerådet” er et fast punkt på skolebestyrelsesmødernes dagsorden, så der sikres den størst mulige koordination mellem skolebestyrelsens, forældrerådets og skolens arbejde med børnenes trivsel.

Forældrene skal være trygge ved at sende deres børn på Christiansø Skole
Christiansø Skole | CVR: 2577 5635 | Christiansø 4, Christiansø, 3760 Gudhjem - Danmark | Tlf.: 56 46 20 72 | skoleleder@christiansoe.dk