Om os / Mål / Trivselsmål

Trivselsmål

I skoletiden

Det er et overordnet mål, at eleverne på Christiansø Skole er glade for at komme i skole – at de med andre ord betragter skolen som en god skole. Det er derfor børnenes vurdering, der afgør, om vi lever op til dette mål.

Fra samtaler med børnene ved vi, at det mest centrale for børnenes opfattelse af, om skolen er god, er, at undervisningen er sjov, og at lærerne ikke skælder ud. Vi arbejder derfor ud fra en anerkendende tilgang til eleverne, hvor ordentlighed, ligeværdighed, respekt for forskellighed og dannelse er centrale begreber. Dannelse i en skolemæssig sammenhæng handler om at bibringe børn viden, oplære dem i bestemte færdigheder og hjælpe dem med at agere hensigtsmæssigt i et fællesskab

For at afdække, om vi lever op til disse mål, gennemfører vi en gang årligt en spørgeundersøgelse, hvor børnene bliver spurgt, hvorvidt de er glade for at komme i skole, herunder om undervisningen er sjov og interessant, og om lærerne behandler dem ordentligt og med respekt. Og hvis de er glade for skolen: Hvorfor især? Og hvis ikke: Hvorfor ikke?

På baggrund af undersøgelsen udarbejder lærere og skoleleder et bud på, hvad vi i givet fald skal ændre, hvis resultatet ikke er godt nok. Og ”godt nok” definerer vi sådan, at mindst halvdelen af børnene på en skala fra 0 til 5 (hvor 0 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds) skal give deres tilfredshed et 5-tal, og at den resterende del skal svare med et 4-tal.

Undersøgelsen suppleres af ”Den nationale trivselsundersøgelse”, som er en del af folkeskolereformen, og som alle skoler har pligt til at deltage i. Den har imidlertid, efter vores opfattelse, så mange begrænsninger, at den ikke kan stå alene. Dels indeholder den for mange spørgsmål (mellem 20 og 40, mens vores egen indeholder 5), dels handler spørgsmålene ikke nødvendigvis om det, vi på Christiansø Skole lægger mest vægt på, og endelig giver undersøgelsen ikke eleverne mulighed for at komme med kommentarer - f.eks. til, hvordan forholdene kunne blive bedre. Det er centralt i vores egen undersøgelse, som vi derfor fastholder.

I fritiden

Det er også et mål, at børnene trives i fritiden og er glade for at bo på Ertholmene. Fra samtaler med bør-nene ved vi, at det afgørende her først og fremmest er en god familie og gode venner. Og en god ven defineres som en, der ikke afviser, men derimod inviterer én til at være med i en leg, og som – hvis han eller hun siger nej – gør det klart, at der ikke ligger noget personligt bag.

Vi vil derfor konstant have fokus på børnenes sociale kompetencer for at gøre dem bevidste om, hvordan de selv kan være gode venner og tage særlige hensyn, hvis en eller flere kammerater i en periode har brug for det – f.eks. fordi han eller hun er usikker på eget værd eller af andre grunde er trist og har begrænset overskud.

Det gør vi blandt andet ved løbende samtaler med børnene om, hvad der kan gøre én glad og ked af det, og hvordan vi hver især kan bidrage til, at vi alle sammen er væsentlig mere glade end triste. Desuden gør vi det ved samtaler om konflikter som en uundgåelig del af menneskers samvær, men også som noget, der ofte kan undgås eller minimeres, og som vi under alle omstændigheder skal have løst bagefter.

Desuden vil vi løbende med forældrene drøfte - og søge at afstemme - forventningerne til hinanden og hinandens roller og opgaver, så vi kan sikre, at vi har nogenlunde ens opfattelse af såvel mål som situation og hensigtsmæssig handling.

For at afdække, om vi lever op til målene, gennemfører vi fra tid til anden en spørgeundersøgelse med fokus på mulige ønsker om ændringer. Resultatet for det enkelte barn præsenteres først og fremmest ved skole/hjem-samtalerne, mens det samlede resultat præsenteres på et forældremøde suppleret med et bud på hensigtsmæssig opfølgning.

Christiansø Skole | CVR: 2577 5635 | Christiansø 4, Christiansø, 3760 Gudhjem - Danmark | Tlf.: 56 46 20 72 | skoleleder@christiansoe.dk